Wijziging aanpak ontwikkeling Vredeswijk verwacht

Hoe staat het eigenlijk met de Vredeswijk? Die vraag zal de afgelopen tijd misschien bij je zijn opgekomen. Is geen nieuws in dit geval goed nieuws?

Einde Vredeswijk?
Recent kregen we van de gemeente het bericht dat er een aantal zaken aan de orde zijn die voor de gemeente aanleiding zijn de verdere ontwikkelingen rond de Vredeswijk te willen beëindigen. Deze mededeling was onverwacht en gaf een grote schok. Na al die tijd gewacht te hebben op een woning in de Vredeswijk zal dit ook een grote teleurstelling voor de 120 belangstellenden voor een woning zijn. Maar is dit definitief?

Noodzaak professionele inzet
De samenwerking met 6 studenten van de Hogeschool Utrecht kwam begin 2018 tot een eind. Vooraf was de wens om ze het stedenbouwkundig plan en de woningen te laten ontwerpen. Door tijdgebrek is het resultaat slechts een stapje in deze richting geworden. Nu wisten we dat het maken van deze ontwerpen professioneel moet worden aangepakt. En daar is heel wat risicodragend kapitaal voor nodig.

Haalbaarheid
Nog voor de zomervakanties van 2018 is contact met een projectontwikkelaar gelegd. In de loop van het najaar is door hem een haalbaarheidsstudie gedaan. De voorlopige conclusie luidt dat enkele woningtypes in het plan (nog zonder de toevoeging van de Vedische architectuur) in de Lelystadse woningmarkt zeer waarschijnlijk niet te verkopen zullen zijn. De woonvorm van 20 woningen rond een binnentuin, het zogenaamde “Hofje” bleek wel een haalbaar concept. We waren nog aan het nadenken hoe we met deze voorlopige conclusies moesten omgaan, toen het bovenstaande bericht van de gemeente binnen kwam.

Wordt vervolgd….
Op dit moment worden er antwoorden geformuleerd op de argumenten van de gemeente. De projectleider die namens de gemeente ons project begeleidt, is bereid om daarvoor sparringpartner te zijn. De wens om als eerste het Hofje te bouwen zal onderdeel van onze reactie zijn.
We doen ons best en hebben een lange adem…

Advertenties

Voortgang ontwikkeling

Ongeveer 50 belangstellenden woonden eind november een presentatie bij over de laatste ontwikkelingen van de Vredeswijk. De ontwikkelingen in de Campuszone werden besproken en de ontwerpen van architect Alberto Castaño kwamen aan de orde. Vooral de voorbeelden van woningen die Alberto liet zien en als inspiratie gebruikt, werden met veel interesse ontvangen en gaf de aanwezigen een beeld van de kwaliteit die hij nastreeft.

Presentatie Vredeswijk nov 2017_resize     Plan Vredeswijk 2017_resize

De dag na de presentatie zijn de eerste gesprekken gevoerd met belangstellenden die een vrijstaande woning of een 2-onder-1-kap woning in de Vredeswijk willen gaan bewonen. Alberto probeert in de benoemde woonwensen de grootste gemene deler te vinden, zodat het aantal woningtypen in deze categorie beperkt kan blijven.

Inmiddels is het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp getoetst aan de eisen die de gemeente stelt. Daaruit zijn enkele knelpunten naar voren gekomen die binnenkort met de gemeente zullen worden besproken.  Intussen gaat Alberto verder met het uitwerken van de ontwerpen van de woningen en worden met een 6-tal belangstellenden vervolggesprekken gepland.

Een projectgroep van 6 studenten van de Hogeschool Utrecht is nu bezig kostencalculaties te maken van het bouwrijp- en woonrijp maken van het plangebied. Ook wordt een bouwblok in de vorm van een “hofje” verder door hen technisch uitgewerkt en worden oplossingen gezocht voor enkele stedenbouwkundige knelpunten. Na uitvoering van al deze activiteiten moet het project Vredeswijk over een paar maanden weer een behoorlijke stap verder zijn.

 

Samenwerking met studenten gestart

Geïnteresseerd volgen 6 studenten van de Hogeschool Utrecht de workshop Vedische architectuur. Alberto Castaño, onze architect, vertelt inspirerend met welke richtlijnen de studenten rekening moeten houden. In een vorige ontmoeting hebben ze gehoord hoe aan de Vredeswijk kan worden bijgedragen. Nu wordt getoond welke invloed de Vedische architectuur op hun werk zal hebben.

Samenwerking
In het begin van het 4e studiejaar moeten studenten van de Hogeschool Utrecht in groepjes projecten uitwerken. Hierbij staan interdisciplinaire samenwerking, individuele leerdoelen en het vakkundig beantwoorden van vragen van een “echte” opdrachtgever centraal. Stichting Vredeswijk heeft aan de hogeschool gevraagd om ondersteuning door één van deze projectgroepen. Inmiddels hebben 6 studenten voor de Vredeswijk gekozen. Hun taak is nu om de schetsen van het stedenbouwkundig plan en een aantal woningtypen uit te werken tot een definitief ontwerp. Ook wordt dan op haalbaarheid getoetst.

Nieuw stedenbouwkundig model
Alberto heeft de afgelopen maand hard gewerkt. Een heel nieuw stedenbouwkundig model heeft het licht gezien. Ook de eerste schema’s van een aantal woningtypen zijn ontworpen.
Op dit moment zijn de studenten zich aan het beraden hoe ze onze opgave aan zullen pakken. Vanaf de 2e week van oktober gaan ze 3 weken fulltime aan de slag om de modellen uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Tot dat moment heeft Alberto nog de tijd om zijn modellenstudie af te ronden.

Concept visie gemeente Campus Zone
Enkele maanden geleden besliste de gemeenteraad dat de nieuwe middelbare school, die onderdak moet bieden aan de drie huidige middelbare scholen in Lelystad, in dezelfde zone komt als de Vredeswijk. Inmiddels heeft de gemeente een concept visie voor het gebied opgesteld. Voor nu is de conclusie dat de nieuwe school hemelsbreed circa 400 meter van de locatie van de Vredeswijk af komt te liggen. Tussen de plek voor de school en de Vredeswijk blijven een parkachtig gebied en de sportvelden gehandhaafd. Vooralsnog lijkt de invloed van de nieuwe school op de locatie van de Vredeswijk gering.

Bijeenkomst
Op 8 november presenteren de studenten hun voorlopige ontwerpen aan de stichting Vredeswijk. De 2e week van november lijkt daarmee een uitgelezen moment om het werk van Alberto en de studenten aan belangstellenden te presenteren.
beeldmerk logo VredeswijkLelystad3

Architect aan het werk

Hoe gaan de woningen in de Vredeswijk eruit zien?

Onze architect Alberto Castaño is van start gegaan met het ontwerpen van de eerste typen woningen. Zijn uitdaging is om de Vedische architectuur zodanig te combineren met de bouwwetgeving dat een budgettair toegankelijk en tegelijkertijd aansprekend project tot stand komt.

Anders dan anders: Het doel van de Vredeswijk is je thuis te laten voelen, zoals je je nog niet eerder ergens hebt thuis gevoeld. Vedische architectuur is hierbij het sleutelwoord. De combinatie van de bouwwetgeving met de richtlijnen van deze architectuur zal een andere woonbeleving en een ander karakter aan de woningen geven dan gebruikelijk.

Presentatie: Binnenkort zal met Alberto een afspraak gemaakt worden om een presentatie te komen geven van zijn eerste ontwerpen. Zodra een datum bepaald is, zal deze in een volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Vredeswijk bouwprogramma vastgesteld

Bouwprogramma: Heb je belangstelling voor het wonen in de Vredeswijk? Dan hebt je vast in de afgelopen maanden één of meer enquêtes daarover ingevuld. Met de verkregen gegevens over de woonwensen is inmiddels een bouwprogramma vastgesteld. Het bouwprogramma betreft een gevarieerd aantal woningtypen en is onderverdeeld in 20 sociale huurwoningen, 7 vrije sector huurwoningen en 45 koopwoningen. Voor meer details zie het bouwprogramma op de website van de Vredeswijk.

T005 Vredeswijk schetsontwerp 1 op 250 A0 dd 131015_resize_3c WordPress

Kavelafmetingen: De ruimtelijke vertaling van het bouwprogramma naar het stedenbouwkundige ontwerp is nu onderwerp van studie. Het Bouwbesluit en de Vedische architectuur zijn hiervoor de hoofdbestanddelen. Uit deze vertaalslag moeten de kavelafmetingen voor de bouwblokken en vrijstaande woningen volgen. De afmetingen willen we zo dimensioneren dat de kavels op meerdere manieren kunnen worden ingevuld. Als dan de vraag naar bepaalde woningtypes wijzigt, kan het stedenbouwkundige ontwerp hetzelfde blijven.

Start stedenbouwkundig ontwerp: Nadat de kavelafmetingen zijn bepaald kan het stedenbouwkundige ontwerp een definitieve vorm krijgen. We willen daarbij de Hogeschool Utrecht, afdeling planologie, inschakelen. Omdat ook het stedenbouwkundige ontwerp aan veel eisen en regels moet voldoen, is assistentie van onze buitenlandse architect op dit gebied noodzakelijk. We verwachten met het stedenbouwkundige ontwerp begin 2017 te kunnen starten.

gemeenschappelijke-ruimte-02Gemeenschappelijke ruimte: In de enquête voor koopwoningen is aan de belangstellenden gevraagd: “In de wijk willen we graag een gemeenschappelijke ruimte realiseren. Zou je hieraan willen bijdragen door een wat hogere koopsom van je woning te accepteren?” Maar liefst 20 belangstellenden hebben hier met “ja” op geantwoord. In de loop van 2017, als de plannen wat concretere vormen hebben gekregen, zullen we hierop terug komen.

Bedrijfsruimte: Een tiental ondernemers heeft laten weten praktijk-, kantoor-, atelier- of andere bedrijfsruimte in de Vredeswijk te willen huren. Totaal komt de vraag neer op circa 750 m² verhuurbaar oppervlak. Naar verwachting zal deze bedrijfsruimte gecombineerd worden met de gemeenschappelijke ruimte en een plek krijgen in het midden van de Vredeswijk.

Planning: Binnenkort wordt met de gemeente Lelystad over de planning gesproken. In het volgende nieuwsbericht komen we hierop terug.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun interesse kenbaar maken via de website van de Vredeswijk Lelystad.

Uitslag enquête sociale huurwoningen

De belangstelling voor het wonen in de Vredeswijk blijft groeien. De afgelopen maand is de teller op 95 potentiële bewoners komen te staan.T005 Vredeswijk schetsontwerp 1 op 250 A0 dd 131015_resize_3c WordPress

Om meer fundament te krijgen onder het ontwerp van de wijk worden op dit moment de woonwensen van alle belangstellenden geïnventariseerd. Hiervoor zijn een aantal enquêtes op de website van de Vredeswijk gezet. Van de eerste enquête, over de sociale huurwoningen, kunnen we hier al de uitslag geven.

Uitslag enquête sociale huurwoningen: De seniorenwoning is favoriet, maar ook een appartement en eengezinswoning is in trek. Ongeveer 60% wil een driekamerwoning, 30% een vierkamerwoningen en 10% een tweekamerwoning.

Binnenkort wordt met woningcorporatie Harmonisch Wonen contact opgenomen over de uitslag van deze enquête. We zijn nieuwsgierig welk bouwprogramma voor de Vredeswijk daaruit volgt en hoe Harmonisch Wonen de woningtoewijzingsprocedure wil vormgeven.

De enquêtes over de vrije sector huurwoningen en de koopwoningen lopen nog. Zodra die worden afgerond zullen we ook daarvan de uitslag bekend maken. Als laatste volgt dan nog een enquête over de vraag naar atelier-, praktijk-, kantoor- en bedrijfsruimte. Zoals uit de eerste inventarisatie blijkt, is ook daar grote behoefte aan.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun interesse kenbaar maken via de website van de Vredeswijk Lelystad.

Korte termijn Plan van aanpak

Hoe zou jij het ontwerpen van de Vredeswijk aanpakken?

Op de website www.vredeswijklelystad.nl is een eerste schets van de wijk te zien. Daarop zijn vanuit de gemeente enkele voorstellen voor verbetering gekomen. Het verwerken van deze voorstellen zal een haalbaar plan opleveren. De bal ligt dus nu bij ons.

Belangrijker nog zijn de woonwensen van de toekomstige bewoners. Het ontwerp van de wijk willen we maximaal passend maken op deze wensen. Jouw formulier en de 84 andere formulieren die we inmiddels hebben ontvangen, geven ons hiervoor al een goede basis.

De komende maanden willen we:

  1. Nog meer in detail ieders woonwensen inventariseren. Voor de sociale huurwoningen zijn we daarmee al gestart. Binnenkort zullen we dat ook doen voor de vrije sector huurwoningen, de midden categorie koopwoningen, de dure koopwoningen en de kantoor- en bedrijfsruimte;
  2. Contact opnemen met instellingen en beleggers die willen investeren in sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Ook hun wensen en budgetten zijn van belang voor de vorm van de woningen en gebouwen;
  3. Onze architect de eerste schetsen laten maken van de woningen en bedrijfsruimtes. Die eerste ontwerpen zullen worden getoetst aan de wensen, de daarvoor beschikbare budgetten en uiteraard aan de richtlijnen voor de Vedische architectuur. We willen je graag hierbij betrekken;
  4. Onze architect vragen een gedetailleerd ontwerp van de Vredeswijk te maken. Hij zal dan ook de voorstellen van de gemeente in het ontwerp gaan verwerken. Ook bij dit ontwerpproces willen we je graag betrekken.

planningAls de eerste 3 stappen zijn genomen, hebben we ons project voldoende gedefinieerd. Daarna zullen we, samen met de gemeente, een tijdplanning maken en een prognose afgeven wanneer de eerste woningen kunnen worden gebouwd en opgeleverd.

Ons doel: Je merkt dat jouw woning goed is voor je welzijn, gezondheid en persoonlijke groei. Jouw woning vormt de perfect passende schakel tussen jou en alles om je heen. Je voelt je thuis, zoals je je nog niet eerder ergens thuis hebt gevoeld.

De woonwensen (1)

Nu de politiek zich positief heeft uitgesproken over de plannen voor de Vredeswijk en de ambtenaren hun opmerkingen hebben gemaakt op het schetsontwerp voor de wijk, is het tijd voor een nieuw begin.

Inmiddels hebben 82 belangstellenden (juli 2016) zich gemeld voor het huren of kopen van een woning in de Vredeswijk. Voor het contactformulier zie http://vredeswijklelystad.nl/contact.html
Wat opvalt is dat er relatief veel mensen zijn die een vrije sector huurwoning willen huren. Ook de belangstelling voor de dure categorie van vrijstaande woningen is goed vertegenwoordigd.

01 ontwerp-je-eigen-huisHet is de bedoeling het ontwerp van de Vredeswijk zo goed mogelijk passend te maken op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Daarvoor is een gedetailleerde inventarisatie van de woonwensen en het daarbij behorende budget de basis. Voor de sociale huurwoningen is inventarisatie via een enquête gedaan.

Woonwensen sociale huurwoningen

Het beknopte resultaat van de enquête onder de belangstellenden voor een sociale huurwoning in de Vredeswijk is, dat de overgrote meerderheid graag een 3-kamer appartement of een 3-kamer seniorenwoning wil huren. In augustus wordt met woningcorporatie Harmonisch Wonen overlegd hoe de sociale huurwoningen er uit zullen gaan zien.

Andere deelnemers

Uiteraard zullen ook de potentiële kopers van koopwoningen en de huurders van vrije sector huurwoningen worden gevraagd naar hun woonwensen. Als deze inventarisatie gedaan is, zal aan de architect worden gevraagd de eerste schetsen van de woningen te maken. De afmetingen van de woningen zijn dan weer bepalend voor het ontwerp van de wijk.

Een aparte eend in de bijt is de belangstelling voor kantoor en bedrijfsruimte. Maar liefst 21 van de 82 belangstellenden heeft aangegeven een kantoor, praktijkruimte, atelier of bedrijfsruimte in de Vredeswijk te willen huren. Ook de omvang van deze huisvesting is een bepalende factor voor het stedenbouwkundige ontwerp van de wijk.

Omdat het belangrijk is een goede basis te hebben voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de wijk, zal aan de bovenstaande onderwerpen de komende tijd veel aandacht worden gegeven.

 

Start met de Vredeswijk

De Vredeswijk in Lelystad is een gezamenlijk particulier initiatief voor de bouw van circa 70 woningen die worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vedische architectuur.

Voor meer informatie over het project zie de website http://vredeswijklelystad.nl/
of de Facebook pagina https://www.facebook.com/Vredeswijk.Lelystad/

planningOp deze blog wordt verslag gedaan van het proces van het tot stand komen van de Vredeswijk. Commentaar altijd welkom.