Vredeswijk bouwprogramma vastgesteld

Bouwprogramma: Heb je belangstelling voor het wonen in de Vredeswijk? Dan hebt je vast in de afgelopen maanden één of meer enquêtes daarover ingevuld. Met de verkregen gegevens over de woonwensen is inmiddels een bouwprogramma vastgesteld. Het bouwprogramma betreft een gevarieerd aantal woningtypen en is onderverdeeld in 20 sociale huurwoningen, 7 vrije sector huurwoningen en 45 koopwoningen. Voor meer details zie het bouwprogramma op de website van de Vredeswijk.

T005 Vredeswijk schetsontwerp 1 op 250 A0 dd 131015_resize_3c WordPress

Kavelafmetingen: De ruimtelijke vertaling van het bouwprogramma naar het stedenbouwkundige ontwerp is nu onderwerp van studie. Het Bouwbesluit en de Vedische architectuur zijn hiervoor de hoofdbestanddelen. Uit deze vertaalslag moeten de kavelafmetingen voor de bouwblokken en vrijstaande woningen volgen. De afmetingen willen we zo dimensioneren dat de kavels op meerdere manieren kunnen worden ingevuld. Als dan de vraag naar bepaalde woningtypes wijzigt, kan het stedenbouwkundige ontwerp hetzelfde blijven.

Start stedenbouwkundig ontwerp: Nadat de kavelafmetingen zijn bepaald kan het stedenbouwkundige ontwerp een definitieve vorm krijgen. We willen daarbij de Hogeschool Utrecht, afdeling planologie, inschakelen. Omdat ook het stedenbouwkundige ontwerp aan veel eisen en regels moet voldoen, is assistentie van onze buitenlandse architect op dit gebied noodzakelijk. We verwachten met het stedenbouwkundige ontwerp begin 2017 te kunnen starten.

gemeenschappelijke-ruimte-02Gemeenschappelijke ruimte: In de enquête voor koopwoningen is aan de belangstellenden gevraagd: “In de wijk willen we graag een gemeenschappelijke ruimte realiseren. Zou je hieraan willen bijdragen door een wat hogere koopsom van je woning te accepteren?” Maar liefst 20 belangstellenden hebben hier met “ja” op geantwoord. In de loop van 2017, als de plannen wat concretere vormen hebben gekregen, zullen we hierop terug komen.

Bedrijfsruimte: Een tiental ondernemers heeft laten weten praktijk-, kantoor-, atelier- of andere bedrijfsruimte in de Vredeswijk te willen huren. Totaal komt de vraag neer op circa 750 m² verhuurbaar oppervlak. Naar verwachting zal deze bedrijfsruimte gecombineerd worden met de gemeenschappelijke ruimte en een plek krijgen in het midden van de Vredeswijk.

Planning: Binnenkort wordt met de gemeente Lelystad over de planning gesproken. In het volgende nieuwsbericht komen we hierop terug.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun interesse kenbaar maken via de website van de Vredeswijk Lelystad.

Advertenties

Uitslag enquête sociale huurwoningen

De belangstelling voor het wonen in de Vredeswijk blijft groeien. De afgelopen maand is de teller op 95 potentiële bewoners komen te staan.T005 Vredeswijk schetsontwerp 1 op 250 A0 dd 131015_resize_3c WordPress

Om meer fundament te krijgen onder het ontwerp van de wijk worden op dit moment de woonwensen van alle belangstellenden geïnventariseerd. Hiervoor zijn een aantal enquêtes op de website van de Vredeswijk gezet. Van de eerste enquête, over de sociale huurwoningen, kunnen we hier al de uitslag geven.

Uitslag enquête sociale huurwoningen: De seniorenwoning is favoriet, maar ook een appartement en eengezinswoning is in trek. Ongeveer 60% wil een driekamerwoning, 30% een vierkamerwoningen en 10% een tweekamerwoning.

Binnenkort wordt met woningcorporatie Harmonisch Wonen contact opgenomen over de uitslag van deze enquête. We zijn nieuwsgierig welk bouwprogramma voor de Vredeswijk daaruit volgt en hoe Harmonisch Wonen de woningtoewijzingsprocedure wil vormgeven.

De enquêtes over de vrije sector huurwoningen en de koopwoningen lopen nog. Zodra die worden afgerond zullen we ook daarvan de uitslag bekend maken. Als laatste volgt dan nog een enquête over de vraag naar atelier-, praktijk-, kantoor- en bedrijfsruimte. Zoals uit de eerste inventarisatie blijkt, is ook daar grote behoefte aan.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun interesse kenbaar maken via de website van de Vredeswijk Lelystad.

De woonwensen (1)

Nu de politiek zich positief heeft uitgesproken over de plannen voor de Vredeswijk en de ambtenaren hun opmerkingen hebben gemaakt op het schetsontwerp voor de wijk, is het tijd voor een nieuw begin.

Inmiddels hebben 82 belangstellenden (juli 2016) zich gemeld voor het huren of kopen van een woning in de Vredeswijk. Voor het contactformulier zie http://vredeswijklelystad.nl/contact.html
Wat opvalt is dat er relatief veel mensen zijn die een vrije sector huurwoning willen huren. Ook de belangstelling voor de dure categorie van vrijstaande woningen is goed vertegenwoordigd.

01 ontwerp-je-eigen-huisHet is de bedoeling het ontwerp van de Vredeswijk zo goed mogelijk passend te maken op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Daarvoor is een gedetailleerde inventarisatie van de woonwensen en het daarbij behorende budget de basis. Voor de sociale huurwoningen is inventarisatie via een enquête gedaan.

Woonwensen sociale huurwoningen

Het beknopte resultaat van de enquête onder de belangstellenden voor een sociale huurwoning in de Vredeswijk is, dat de overgrote meerderheid graag een 3-kamer appartement of een 3-kamer seniorenwoning wil huren. In augustus wordt met woningcorporatie Harmonisch Wonen overlegd hoe de sociale huurwoningen er uit zullen gaan zien.

Andere deelnemers

Uiteraard zullen ook de potentiële kopers van koopwoningen en de huurders van vrije sector huurwoningen worden gevraagd naar hun woonwensen. Als deze inventarisatie gedaan is, zal aan de architect worden gevraagd de eerste schetsen van de woningen te maken. De afmetingen van de woningen zijn dan weer bepalend voor het ontwerp van de wijk.

Een aparte eend in de bijt is de belangstelling voor kantoor en bedrijfsruimte. Maar liefst 21 van de 82 belangstellenden heeft aangegeven een kantoor, praktijkruimte, atelier of bedrijfsruimte in de Vredeswijk te willen huren. Ook de omvang van deze huisvesting is een bepalende factor voor het stedenbouwkundige ontwerp van de wijk.

Omdat het belangrijk is een goede basis te hebben voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de wijk, zal aan de bovenstaande onderwerpen de komende tijd veel aandacht worden gegeven.